Angered blev provbänken
för innovationsspridning

Om Spridningsguiden.se

Martin Kreuger är journalist, konsult och utbildare inom ledarskap och innovation. Han har tidigare bland annat varit chefredaktör för tidningen Chef, Sveriges största ledarskapsmagasin, och kursledare hos ledarskapsutbildningsföretaget Mgruppen. Han var också redaktör för forskningsantologin Leda mot det nya, utgiven av Vinnova 2013. Han studerar för närvarande till psykolog på Karolinska Institutet.
martin@kreuger.net
070-357 57 52

Leif Denti är fil. dr. och forskar om kreativitet, innovation och förändringsledning i både privat och offentlig sektor. Hans lärosäte är den psykologiska institutionen på Göteborgs universitet. Han är också författare till boken Personalvetenskapliga perspektiv på innovation som gavs ut 2018.
leif.denti@gu.se
073-993 15 00

Vi har även genomfört en rad andra innovationsledningsprojekt i Vinnovas regi och samarbetat med Sveriges kommuner och landsting, SKL. Vår hemsida www.tusentips.se innehåller handfasta ledarskapstips kring förmågan att skapa innovation.

HUR VET VI om den spridningsmodell vi föreslår här på Spridningsguiden.se faktiskt går att använda? Ett svar är att vi har testat den under verkliga förhållanden i ett projekt med fyra socialtjänstorganisationer.

Under 2018 och 2019 genomförde vi ett projekt finansierat av innovationsmyndigheten Vinnova med namnet Spridningslabbet. Syftet var att utforma en process för spridning av innovationer i offentliga sektorn, testa den på en verklig innovation och sedan använda erfarenheterna från försöket till att bygga den metodinstruktion som du just nu tar del av här på Spridningsguiden.se.

Den innovation som vi arbetade med är en arbetsmetod för hantering av försörjningsstöd som går under namnet "Jobb Först" och har skapats av Christina Karlsson, områdeschef för socialtjänsten i göteborgstadsdelen Angered. Modellen bygger på ett arbetssätt där de invånare som söker försörjningsstöd får hjälp att komma ut i arbete eller studier så snabbt som möjligt, inom 48 timmar. Vinsterna är stora, både för de hjälpsökande och för kommunens ekonomi. Under Christina Karlssons ledning har antalet hushåll med försörjningsstöd minskat med nära 40 procent och besparingen är tiotals miljoner varje år.

I Spridningslabbet bjöd vi in fyra andra socialtjänster som hade anmält intresse för att själva lära sig och tillämpa Jobb Först-modellen. Vi genomförde workshops under fyra heldagar utspridda under ett år med eget arbete på hemmaplan under mellanperioderna. Arbetet bestod av att tillämpa en spridningsprocess som vi hade skissat på i förväg och som den process som du nu tar del av här på Spridningsguiden.se. Deltagarna fokuserade på bland annat risk- och konsekvensbedömningar, metoder för att jämka och hantera motstånd, planerade sitt genomförande, sjösatte sin beslutade förändring, ledde genomförandet och utvärderade effekterna.

Efter Spridningslabbet kunde vi använda lärdomarna och erfarenheterna för att modifiera och finslipa den process som vi nu presenterar som Spridningsguidens 3 steg mot förändring.